Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Twoje-Obrazy.com


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.twoje-obrazy.com prowadzony jest przez MARCO-POLO Jakub Bik, Jacek Bik Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 52-235, Ul. Pawia 22, NIP 8971714137, REGON 020261340, gsm: + 48 609 913 339, e-mail: sklep@twoje-obrazy.com.

Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.twoje-obrazy.com.

Definicje:

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.twoje-obrazy.com,

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Sprzedawca – Marco-Polo Jakub Bik, Jacek Bik Sp.j. , Ul. Pawia 22, 52-235 Wrocław, REGON 020261340, NIP 8971714137

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyłącznie w języku polskim,

Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – obrazy olejne ręcznie malowane, reprodukcje zwoje, mapy; Sprzedawca oświadcza, iż oferowane w Sklepie internetowym Produkty są fabrycznie nowe,

Dowód zakupu – faktura VAT,

Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail,

Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, o których mowa w pkt 3d niniejszego paragrafu, polegają na:

prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym,

umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

prowadzeniu Newslettera.

Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Kupującego do komputera (lub tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu itp.), przeglądarki internetowej oraz sieci internet.
§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza Jej granicami.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,

złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,

złożenie Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 4a niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 4c niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Załącznika nr 1 oraz przesłanie go na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@twoje-obrazy.com.

Kupujący może złożyć Zamówienie, o którym mowa w pkt 4b oraz c niniejszego paragrafu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Zamówienia, o których mowa w pkt 4a niniejszego paragrafu, złożone soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 5 dni roboczych.

W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 60 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia (np. nie podał pełnego adresu dostawy w przypadku Zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej).
§3. PŁATNOŚCI
Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

płatność za pobraniem,

płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,

karty płatnicze,

płatności internetowe – płatności.pl.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4b niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4d i e niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

W przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4b, d oraz e niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu internetowego lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia.

W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności, w tym także do wprowadzenia wymogu dokonania przedpłaty.
§4. DOSTAWA
Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,


Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

Koszty dostawy ponosi Kupujący.

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.§5. GWARANCJA
 Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 2-letnim (w przypadku Konsumentów) lub rocznym (w przypadku pozostałych Klientów) okresem gwarancji, której udziela Sprzedawca.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).§6. REKLAMACJA
Kupujący nie będący Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązani są do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 10-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu (od Sprzedawcy do Kupującego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący (koszty wysyłki od Kupującego do Sprzedawcy).

W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych.

Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2014 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl